logo

| Deratizace | | Holubi | | Dezinfekce | | Dezinsekce | | HACCP | | Akce |
| HOME | | O nás | | Reference | | Kontakt |

Soubor činností směřujících k ochraně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat, životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve výrobních a nevýrobních prostorách, stavbách a jejich bezprostředním okolí.

Povinnost provádět preventivní deratizační zásahy (ochrannou deratizaci) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14. 7. 2000 „O ochraně veřejného zdraví“.

Deratizační služby provádíme dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v Praze.

  • celková prohlídka objektu určeného k deratizaci za přítomnosti kompetentního zástupce objednatele,
  • zjištění faktorů ovlivňujících výskyt hlodavců, stavebně technické závady (neudržované venkovní plochy, špatně doléhající vrata a vstupy do kanalizačních šachet apod.),
  • určení druhu hlodavce, stupeň zamoření (pravděpodobné množství),
  • vybrání vhodného deratizačního přípravku,
  • instalace označených deratizačních staniček (je-li to nutné nebo to situace vyžaduje,
  • výstražné označení prostor určených k deratizaci,
  • plán rozmístění deratizačních staniček (je-li vyžadován objednatelem),
  • dohoda s objednatelem o pravidelných kontrolách (smluvní ujednání) a četnosti deratizačních zásahů (měsíčně, čtvrtletně, pololetně),
  • vystavení zápisu o provedení deratizace a předání jej objednateli k archivaci.

Vzhledem k několika velice mírným zimám a neustálému poklesu přirozených nepřátel (predátorů) hlodavců nelze doporučit pouze jarní a podzimní deratizační zásahy. Zásahy doporučujeme provádět v kratších intervalech cca čtyřikrát ročně ve strojírenských a v ostatních nepotravinářských zařízeních.

Zejména v potravinářství, zdravotnictví a logistických centrech, kde jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost, nezávadnost potravin a hygienickou čistotu, provádět deratizační zásahy v pravidelných měsíčních intervalech. (Průměrná doba březosti bývá obvykle 21 dnů).

Zákazník i potencionální musí zvážit riziko spojené s výskytem hlodavců nejen jich samotných, ale i jejich výkalů a moči, znehodnocené výrobky či zboží ve vztahu k sobě samému i ke konkurenci. Finanční ale i ostatní náklady jsou v těchto případech mnohonásobně vyšší než náklady na pravidelnou kvalitní a profesionální deratizaci.714775. návštěvník
© 2009 EKOTAKT, s.r.o. & kmotr.net
Poslední aktualizace: 30.11.2013